Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 4/5 - 4 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Güncel gümrük genelgesi ! (6-7-2011)
#1
T.C. BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 6/7/2011
Konu : Posta-yolcu işlemleri

GENELGE (2011/39)

07.10.2009 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Kararın 134 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde ...../07/2011 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

POSTA EŞYASI


Posta ve hızlı kargo eşyası kapsamında muafiyet, mezkur Kararın 45 veya 62 nci maddesinde belirtilen eşya için söz konusudur. Yolcu beraberi 430 Avro'luk hediyelik eşya limiti, posta ve hızlı kargo yolu ile getirilen eşyaya uygulanmaz. Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve kıymeti, Kararın 45 inci maddesinde belirtilen değeri aşan ancak 1500 Avro'yu aşmayan eşya, Kararın 62 nci maddesi kapsamında değerlendirilecek ve geldiği ülkeye göre bu eşyaya tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır.
Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde, eşya kıymetinden Kararın 45 inci maddesinde geçen değer mahsup edilmeyecektir.

Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır.

Kararın 45 inci maddesi kapsamında uygulanan muafiyet, bir takvim yılında en fazla beş kere kullanılabilir. Bu sınırlamanın aşılması halinde, Gümrük Yönetmeliği'nin 169 uncu maddesine göre sözlü beyan usulü çerçevesinde işlem yapılarak, Kararın 62 inci maddesi kapsamında maktu vergi tahsil edilmesi kaydıyla eşya teslim edilir. 2011/23 sayılı Genelgenin yürürlük tarihi olan 19.04.2011 tarihinden önce gönderilmiş olan sevkiyatlar, bu sınırlamaların uygulanmasında dikkate alınmayacaktır. Ticari nitelik arz etmeyen CD, VCD,DVD, doküman ile kitap, dergi vb. basılı yayımlar için bu sınırlama uygulanmayacaktır.

Anılan Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinde "yolcu" deyimi, (cc) bendinde "yolcu beraberi eşya" deyimi tanımlanmıştır. Ancak, nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri yolcu sayılmayacaktır. Bu tanımlar çerçevesinde, yolcuların beraberlerinde kişisel ve hediyelik eşyayı gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilir.

KİŞİSEL EŞYA

Yurda giriş yapan yolcuların beraberlerinde ya da gelişlerinden bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içerisinde gelen, mezkur Kararın ekinde yer alan Ek-9 daki liste kapsamı eşyaya muafiyet tanınacaktır. Bu listenin, "A)Tüketim Maddeleri" bölümünde yer alan eşyanın sadece yolcu beraberinde getirilmesi mümkündür.

Bu bölümdeki sigara miktarına ek olarak yolcuların 200 adet sigara daha alabilmeleri mümkündür.

Aynı bölümde yer alan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünler için muafiyet hakkı karşısında yazılı miktarı aşmamak kaydıyla her bir ürün için ayrı ayrı kullanılabilir.

Mezkur bölümün "Gıda ürünleri" başlığı altında yer alan çikolata ve/veya şekerden mamul yiyecekten toplam 2 kg alınması mümkündür.

Söz konusu listenin "f) Diğerleri" başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinde geçen evcil hayvanlar ibaresi kedi, köpek ve kuş ile sınırlıdır.

YOLCU BERABERİ HEDİYELİK EŞYA


Mezkur Karar eki Ek-9'daki liste kapsamı eşya için muafiyet karşılarında yazılı miktar ile sınırlı olarak uygulanacaktır. Hem 430 AVRO'luk yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyet hakkı, hem de kişisel eşya muafiyet hakkı her bir yolcu başına Karar eki Ek-9'daki listede yer alan eşya için karşılarında yazılı miktarlarla sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, listede yer alan eşya için eşyanın kıymetine bakılmaksızın listede belirtilen miktar kadar getirilebilecektir. Liste kapsamı dışında kalan eşya için ise, getirilen eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için eşyanın toplam kıymetinin 430 Avro'yu aşmaması gerekmektedir.

Ayrıca, tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet hakkından, 18 yaşın altındaki yolcular faydalanamayacaktır.

YOLCU BERABERİ TÜRK PARASI, DÖVİZ, KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYA


11.08.1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar"ın 3, 4 ve 7 nci madde hükümleri çerçevesinde;

1- YolcularınTürk Parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye'ye getirmeleri serbesttir.

2- Yolcular, 5.000 ABD Doları veya eşitine kadar efektifi ve en çok 5.000 ABD Doları karşılığı Türk parasını beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler.

3- Dışarıda yerleşik kişiler ile Türkiye'de yerleşik sayılmakla birlikte yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak, Türkiye'de yerleşik kişiler ise bankalar ve özel finans kurumlarından döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla 5.000.- ABD Doları veya eşitini aşan miktarlardaki efektifi beraberlerinde yurt dışına serbestçe çıkarabilirler.

4- Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt dışına çıkarılması,girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'den satın alınmış olduğunu tevsik etme şartına bağlıdır.

İSTİSNALAR

1- Giriş ve çıkışın her ikisinin de kara yoluyla yapılması halinde, yolcu beraberi hediyelik eşya ve kişisel eşya muafiyetinden yararlanabilmek için yolcunun gittiği ülkede üç gün kalması şarttır.

2- Yolcu beraberinde getirilen silahların ülkemize giriş izni olmaması durumunda, bu silahlara gümrüğe tabi diğer eşya gibi işlem tesis edilecektir.

3- Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddelerinin gerek yolcuların beraberlerinde gerekse kargo yoluyla gelmesi halinde, hangi yolculara ait olduğunun ilgili turizm kuruluşu tarafından belgelendirilmesi ve bunlar tarafından tüketileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, bu tür gıda maddelerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol ve müsaade aranılmadan yurda girişine izin verilecektir.

4- Ülkemize gelen yolcuların beraberlerinde ya da gelişlerinden bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içerisinde Kararın ekinde yer alan Ek-9'daki liste kapsamı şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince kullanmaları gerektiğine ilişkin gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, ülkemizde kalınacak süre göz önünde bulundurularak, makul miktardaki ilacıngirişine izin verilecektir.

SINIRLAMALAR

1- Cep telefonunun (Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil) muafen serbest dolaşıma sokulabilmesi için, sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekmektedir. Ek-9'daki listede belirtildiği gibi, yabancı misyon mensupları hariç, her bir yolcunun iki takvim yılında bir adet ile sınırlı olmak üzere ve telefonun kıymetine bakılmaksızın cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak yurda getirmeleri mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının çeşitli nedenlerle yurt dışında kalması ve bu telefonların posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde teslim edilmesi mümkündür.

2- Kararın 61 nci maddesi kapsamı yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında, fenni usullere göre kapatılmış kutulardaki her nevi su ürünleri, hayvansal ürünler, konserveler ile pastırma ve sucuk gibi işlenmiş hayvansal ürünlerin beş kilogramına kadar, tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerden taze ve kuru meyve ve sebzelerin üç kilogramına, diğer bitkisel ürünlerin ise bir kilogramına kadar muafiyet tanınır. Bunun dışında kalan her nevi ve miktardaki hayvansal ve bitkisel ürünün yolcu beraberinde getirilmesi halinde ticari miktar ve mahiyette olduğu kabul edilip buna göre işlem yapılır.

3 - 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 nolu alt bendinde tanımlanan "takviye edici gıdalar" ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu Gıdaları Tebliği'nin 4 üncü maddesinde tanımlanan "sporcu gıdaları"nın Kararın 45 inci ve 62 nci maddesi kapsamında muafen ithali mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu veya doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise "Milli Sporcu Belgesi"ni ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta ve hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir. Rapor veya reçetelerin, eşyanın ilgilisine teslim edildiği tarih itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş olması yeterli olup, her gönderi için yeni bir rapor ve reçete aranmasına gerek bulunmamaktadır.

4-
30.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesiyle kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin Kararın 45 inci ve 62 nci maddesi kapsamında muafen ithali mümkün bulunmamaktadır.

5-
3 ve 4 üncü maddelerde bahsi geçen ve muafen ithali mümkün olmayan eşyaya, kıymetine ve miktarına bakılmaksızın genel hükümler çerçevesinde, meri gümrük ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak işlem yapılabilir.

6- Posta ve hızlı kargo yoluyla gelmesine sınırlama getirilen eşyanın bir koli içinde, sınırlamaya konu olmayan başka eşya ile birlikte gelmesi ve sahibince gümrüğe terk veya mahrecine iadesinin talep edilmesi halinde, sınırlamaya tabi olmayan kalan eşyaya genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

YOLCU İŞLEMLERİ


1-
Gümrük hattından geçen şahısların denetlenmesinde (yolcular ile nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri) mezkur Kararda ve bu Genelgede belirtilen esaslar dikkate alınacaktır. Gümrük denetlemesi, gümrük hattından geçen yolcular ile beraberlerinde getirilen veya kendilerinden önce veya sonra gelen eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve mezkur Kararda belirtilen yükümlülüklere uyup uymadığının kontrolünü ifade eder.

2- Aşağıda yazılı kimseler beyandan ve denetlemeden müstesna olup, gümrüklerden geçişlerinde gümrük memurlarınca kendilerine karşı saygı, nezaket ve kolaylık gösterilecektir.

a) Cumhurbaşkanı,

b) Yabancı devlet başkanları ve aile fertleriyle refakatlerine memur olanlar,

c) Yabancı devletlerin Türkiye'deki elçi ve aileleri,

ç)
Resmi bir ziyaret veya görev ile Türkiye'ye gelen delegelerle sivil ve askeri heyetler,

d)
Hükümetin izni ile limanlarımıza gelen yabancı harp ve askeri okul gemilerinin subay ve öğrencileriyle, mürettebatı,

e) Gümrük Müsteşarlığınca gümrüklere bildirilen diğer kişiler,

f) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde görevli misyon şefleri ve diploması memurları,

g)
Milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye'de ikamet eden misyon şefleri.

3- Aşağıda yazılı şahıs, heyet ve yabancı turistlerin, haklarında kesin bir hüküm veya kuvvetli bir şüphe yada yazılı, açık adresli ve imzalı bir ihbar olmadıkça beyanları ile yetinilecek ve gerekli kolaylık ve nezaket gösterilecektir.

a) Diplomatik pasaport taşıyanlar ile Dışışleri Bakanlığından veya elçiliklerinden verilmiş "lase-pase"yi taşıyan kimseler,

b) Ziyaret ve iadeyi ziyaret amacıyla heyetler halinde gelen yabancı üniversite ve diğer mektep öğrencileri ile diğer dernek ve kuruluş mensupları,

c)
Memleketi, abideleri, mezarlıkları ve diğer yerleri ziyaret etmek üzere veya tedavi ve hava değiştirmek amacıyla ya da kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ile festival, spor yarışmaları kongre ve konferanslar, sergi ve panayırlar dolayısıyla toplu veya ayrı olarak gelen ve tekrar dönecek olan turistler ve diğer yabancılar,

ç) Türkiye'ye gelen ve buradan giden yerli ve yabancı gazeteciler,

4- Yolcu salonlarından geçen veya eşya geçiren kişilerin bu salonlarda münhasıran bu işlemler için düzenlenmiş yeşil veya kırmızı hatlara yönlendirilmeleri sağlanacaktır. Gümrüğe tabi eşyası olup da yeşil hattan giriş yapmaya teşebbüs eden yolcular hakkında fiilin mahiyetine göre mevzuat gereğince idari ve/veya adli takibata geçilecektir. Yeşil-kırmızı hat uygulaması olmayan yerlere gelen kişiler gümrüğe tabi eşyasının olup olmadığını belirlemek ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak üzere sözlü beyana davet edilebilir.

5- Yolculardan limit fazlası olması sebebiyle alıkonulacak eşya ve kıymetlerin iyi saklanması için gerekli özen gösterilecek ve tedbirler alınacaktır. Bu gibi eşyadan olduğu gibi muhafaza edilmeyenler, ayrı kaplar içinde gelmediği ya da sahiplerince kap temin edilmediği takdirde, gümrükçe önceden özel şekilde hazırlanmış sağlam kağıttan veya bezden zarf ya da torbalar içine konarak ağızları kontrolu yapan muayene memurunca mühürlenecek ve gerekirse bunlar bir torba veya çanta içinde ve ağızları mühürlenerek gereği için idareye teslim edilecektir. Bu eşya için mal sahiplerine eşyanınteslim alındığını ve özelliklerini gösterir bir alındı verilecektir. Eşyanın vergileri ödendikten ve işlemi tamamlandıktan sonra bu alındı geri alınacaktır. Alındının bir nüshası dip koçanında saklanacak ve bir nüshası da eşyanın konulduğu zarf veya torbalar üzerine eklenecektir.

SÜRE UZATIMI

Kararın 58 ve 62 inci maddeleri ile tespit edilen yolcu işlemlerine ilişkin sürelerin aşılması halinde, süre aşımına neden olan durumu Kararın 111 inci maddesinde sayılan mücbir sebep ve beklenmeyen haller kapsamında değerlendirmeye ve mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin tevsiki şartıyla, bir defayla sınırlı olmak üzere, mezkur sürenin, süre uzatımına konu talebin niteliğine göre Başmüdürlükçe en fazla 3 aya kadar süre uzatımına ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü yetkili kılınmıştır.

2011/23 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ Müsteşar

DAĞITIM: Merkez ve Taşra Teşkilatı

Kaynak: http://www.gumruk.gov.tr


Ek Dosyalar
.pdf   20110820-1-3-1.pdf (Dosya Boyutu: 99.04 KB / İndirme Sayısı: 169)
WWW
#2
Merhaba ebaydestek.com yönetici ve takipçileri;
“Güncel gümrük genelgesi ! (19-4-2011)” başlıklı konu vesilesiyle 06-05-2011-Cuma günü yaşadığım bir hadiseyi aktarmak istiyorum. Ebay’dan toplam değeri 25$ olan USA menşeli DazerII marka kedi-köpek kovucu aldım ve paket 26.04.2011 günü ptt aracılığıyla sorunsuz biçimde elime ulaştırıldı.Tabiki gümrükçe kontrol edilmişti. Bu alışverişin peşi sıra yine Ebay’dan biri 13$ değerinde USA menşeli digital kumpas diğeri 6 USD değerinde Çin menşeli digital hassas cep terazi satın aldım. Ancak bu sonraki iki gönderi için tarafıma PTT / Gümrük Müdürlüğünce tanzim edilerek posta aracılığıyla gönderilmiş bir yazı ulaştı. Özetle yazıda gelen paketlerin PTT Müdürlüğü'nde olduğu 7 gün zarfında ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne giderek gerekli evrakları tanzim etmem ve PTT Müdürlüğü'ne ibraz edip gönderileri teslim almam gerektiği aksi halde iade edilecekleri yazılıydı. Anlatıldığı gibi yaptım ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne gittim gelen resmî yazıyı verdim, görevli personel tüm gelen gideni tuttuğu basit bir excel belgesini açtı bana ait satırı buldu ekranı bana doğru çevirerek ” İlgili mevzuat Nisan 2011 içerisinde değişti artık gelen her yurtdışı gönderiniz arasında 2 ay zaman olmalı 26 Nisan 2011′de teslim aldığınız gönderinize muafiyet uyguladık yeni duruma göre daha sonra gelen diğer iki gönderiniz için böyle birşey söz konusu olmadığı için bu resmî yazıyı yazdık. Yapmanız gereken iki şey var. Birincisi bir gümrük müşavirliği firmasıyla anlaşarak onlara vekalet verip onlar vasıtasıyla bunları çıkartmanız ki ilgili mevzuat değişikliğinden sonra sizin gibi böyle şahsî ihtiyaç olarak ufak çaplı şeyler getirtenlerden henüz bu uygulamaya başvuran olmadı. İkincisi ise PTT Müdürlüğü’ne giderek iade için dilekçe vermenizdir.” dedi. Bende 7 gün içerisinde bir ses seda çıkmadığında otomatikman iade yapılacağı için üçüncü seçenek olarak bu yolu seçmek zorunda kaldım ve bu konuyu sizlerle paylaşarak sizlerin düşüncelerinizi öğrenmek istedim. Saygılarımla…
#3
Evet malesef durum bundan ibaret. Kanuna göre 2 ayda bir kereden fazla yapılan tüm alışverişler ticari olarak değerlendirilecek ve eskiden de olduğu gibi gümrükten çekimi ithalat kuralları kapsamında olacak.

Geçmiş olsun.
WWW
#4
Evet durumu siz de teyid etmiş oldunuz, alakanız için teşekkürler üstad...
Acaba diyorum bu uygulama üzerinde "GIFT" yazılı gönderilerde de böylemidir ?
#5
Aslında gift olayının bitişi zaten 2010 du... Bundan sonrada gift yazılsada sıkı bir takip söz konusu olacağa benzer... Belki kayıtsız gönderilerde bir es geçme olabilir mi diye düşünüyorum,bir ihtimal...
WWW
#6
Artık ürünler 2 ayda 1 giriş yapabiliyorsak kendi adresimizi değilde farklı adresler göstererek ürün alabilir miyiz peki?
Mesala ben bu 2 ay için alışveriş yaptım ve tekrar alışveriş yapmam lazım ve paypaldan gönderi adresi değiştirdim.Parayı ben odediğim için geri mi gönderilir yoksa farklı adres olduğu için ürün geçer mi?
#7
Kendi adresinizi değiştirdiyseniz,isim değiştirelemez olduğundan adres farklı da olsa ürünü sizin aldığınız tespit edilecektir. Paypal'dan gift adresi eklerseniz daha iyi olur.
WWW
#8
belki biraz cahilce olacak ama yanıtlarsanız faydalı olur

1) Peki bizim isim ve adresimizi PTT nerden görüyor ki? Ebay'den alış yaparken, her seferinde satıcıya faturayı farklı isim ve adrese göndermesini isteyemez miyiz? Veya sadece ismi değiştirsek, (tamamen sahte bir isim), adres aynı olsa
PTT yine aynı kişi olduğumuzu bulur mu? Paypal ile ödeme yaptığımız için mi bu böyle? Ama ebay'deki satıcı illa paypal'daki isim ve adrese mi faturayı kesmek zorunda?


2) Eğer öyleyse, paypal'da ismi değiştiremiyoruz doğru, her seferinde yeni bir paypal üyeliği oluşturup, sahte isimle paypal'a üye olsak, kredi kartlarımızı tanıttığımızda, paypal bu senin ismine ait bir kredi kartı değil, deyip iptal mi ediyor üyeliğimizi. Sanmıyorum. Bu durumda her seferinde farklı bir isimle paypala üye olup, alış yapmamız bu yeni gümrük kanununun arkasından dolanmamızı sağlayabilecektir. yanlış mıyım?


3) paypal'a gift adresi eklemek ne demek? bu konuda detaylı bilgi verirseniz sevinirim. yeni gümrük kanununun olumsuz şartlarını aşmamızı sağlayacak bir durum mudur?


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Gümrük vergisi kayzer 2 5,306 16-08-2018, Saat:10:04
Son Yorum: kayzer
  Gümrük Sorum YigitKoc 2 2,585 21-07-2018, Saat:02:32
Son Yorum: YigitKoc
  aliexpres yada ebaydan gümrük masrafı ortotek 1 3,785 18-03-2018, Saat:03:18
Son Yorum: Lupara
  Gümrük sorunu vergi ödeme baystark17 4 4,149 18-03-2018, Saat:03:18
Son Yorum: Lupara
  Azerbaycan gümrük mevzuatı backspace11 3 12,126 11-02-2017, Saat:23:06
Son Yorum: Kadir_10

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

sex hikaye - porno izle - türk ifşa istanbul escort - istanbul escorts - şişli escort - seks hikaye - porno - escort bayan

bakırköy escort - şişli escort - avcılar escort - beylikdüzü escort - beşiktaş escort - mecidiyeköy escort - ataşehir escort - kadıköy escort - bahçeşehir escort - kartal escort - pendik escort - maltepe escort - ataköy escort - taksim escort - avrupa yakası escort - anadolu yakası escort